Een Nationaal Energie Ontwerp, objectief en eerlijk voor burgers en bedrijven

Politiek gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Politiek, gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken. Van Trots Eigen Woningbezit, naar Trots Eigen Windpark Bezit. Een kavel koop-windpark voor ieder huishouden.

 

 

Het klimaatakkoord was een onderhandelingsresultaat van gestolde bedrijfsbelangen en milieuclubs die bedrijfsbelangen dienen. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer riepen wetenschappers op,  om een objectief, Nationaal Energie Ontwerp voor ons land te laten opstellen. Net als het klimaatakkoord gaat dat niet 1 op 1 ingevoerd worden. Het geeft wel een kans op reflectie en referentie. De NEV, Nationale Energie Verkenning zou dit ook kunnen meenemen, maar lijkt meer politiek gestuurd. En, de NEV is meer boekhouden met energie.

Nationaal Energie Ontwerp, gebaseerd op feiten uit IPCC rapport SR15

Eind 2018 publiceerde het IPCC haar SR15 rapport, de stand van de klimaat wetenschap tot 2018. Met het oog op de kans om de klimaat opwarming onder de 1,5 graad te houden, En wat daar voor nodig is. Dat zijn peer reviewed wetenschappelijk onderbouwde feiten. Een goede basis voor een eigen en vooral objectieve, op feiten gebaseerde blauwdruk hoe we met energie omgaan, ook in internationaal perspectief.
In dit ontwerp hebben ook de belangen van burgers een expliciete plek, omdat zij voor draagvlak voor de politiek zorgen, en met hun aankopen ook de economie sturen.

Dit nationaal Energie Ontwerp is nog niet af, je opmerkingen, kritiek, witte plekken, je bent welkom in de reacties.

Nationaal Energie Ontwerp, benut de feiten van de PBL kosten berekeningen

Voorafgaand aan de onderhandelingen onderzocht het PBL 2 keer de kosten voor diverse onderdelen van de energie transitie, met name de CO2 reductie. Ook die feiten zijn de basis voor dit ontwerp. Omdat ze dateren van voor de klimaatakkoord onderhandelingen begonnen, hadden de PBL wetenschappers nog de tijd en de ruimte om zo objectief mogelijk te beschrijven wat de diverse technieken voor CO2 reductie kosten.
Die gegevens zijn in dit ontwerp benut. Bijvoorbeeld dat de CO2 reductie van CO2 afvang bij onze nieuwe kolencentrales  ca 35 EUR per ton kost, en dat CO2 reductie bij het isoleren en verbouwen van woningen, CO2 reductie oplevert die ca 400 EUR per ton CO2 kost. Vanuit koopkracht perspectief is dat dan geen voor de hand liggende keuze.
Maar verplichte CO2 afvang is een regel voor alle grote CO2 uitstoters.

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Het nationaal Energie Ontwerp, benut, natuurlijk, kosteneffectieve opties, zoals grootschalig zon en wind op land, offshore, en kolencentrales met CCS, voor als er te weinig duurzaam opgewekte stroom is

Principes voor het Nationaal Energie Ontwerp

Dit zijn de leidende ontwerp principes. Ze dragen bij tot draagvlak, voor een kosten effectief energie systeem, en op tijd voor het klimaatprobleem, zo veel mogelijk echte CO2 reductie.

  • Burgers, verleiden klimaat neutraal te worden
  • Bedrijven moeten voldoen aan regels voor CO2 reductie, en kunnen er ook aan verdienen
  • Klimaat is urgenter dan Duurzaam
  • ONZE buitenlandse CO2 uitstoot telt ook mee
  • Koopkrachteffecten zijn belangrijk voor het Nationaal Energie Ontwerp
  • Stimuleer bedrijven onderling te concurreren en innoveren, laagste kosten
  • Fossiel mag nog steeds, mits zonder CO2 uitstoot (het is dan duurder dan duurzaam)

 

Burgers, verleiden klimaat neutraal te worden

Politici roepen steeds dat ook huishoudens de energietransitie “moeten kunnen meemaken”. Dat is leuk, maar in dit ontwerp is dat geïnterpreteerd als dat de koopkracht en niet onder moet lijden, en dat klimaat acties voor huishoudens juist voordeel moeten opleveren. In principe moeten huishoudens, burgers, verleid worden klimaat neutraal te worden. Want zij kiezen politici die de regels bepalen. Om herkozen te worden, mogen die regels niet al te rigoureus zijn. Maar de groei van internet, en mobiele communicatie, heeft laten zien dat transities ook snel kunnen, als meedoen aantrekkelijk is.
In dit ontwerp hebben huishoudens voordeel van salderen van de stroom uit een eigen kavel windpark of andere duurzame opwek.

Bedrijven moeten voldoen aan regels voor CO2 reductie, en kunnen er ook aan verdienen

Voor bedrijven is dat anders, bedrijven moeten aan regels voldoen, anders hebben ze geen license to operate. Dus voor bedrijven zijn er normen waar ze aan moeten voldoen. Zo is er de lijst verplichte investeringen uit de Wet Milieubeheer. Een bedrijf moet elke investering doen, waarvan de milieuprestaties van het bedrijf beter van worden, en die in 5 jaar zijn terug verdiend. Voor het gemak is er een lijst van gemaakt, maar de gemeente handhaaft niet tot weinig. Dat veranderd al met de meldingsplicht van bedrijven.
En voor de energietransitie moet op die lijst ook CO2 afvang komen voor grote uitstoters, en voor sommige investeringen mag de terug verdientijd best wat langer zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen gaan 30 jaar mee, die kunnen ook in 15 jaar afgeschreven worden, om terug te verdienen.

Klimaat is urgenter dan Duurzaam

Het is terecht dat het klimaat akkoord focust op CO2 reductie, daar zit de urgente taak om de schade van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. Duurzaam worden helpt daar wel bij, maar gaat al jaren veel te traag. Dus windmolens bouwen en zonnepanelen installeren is OK, moeten we doen, maar grote CO2 uitstoters verplicht CO2 te laten reduceren, afvangen, is urgenter. Het IPCC SR15 rapport verwacht ook dat vele armere landen nog decennia steenkool zullen blijven stoken, omdat het goedkoop is. Daarom is het ontwikkelen van goede en betaalbare CO2 afvang belangrijk, zodat die wereldwijd verkocht en geïnstalleerd kan worden. Wie serieus met klimaat beleid bezig is, loopt niet achter partijen aan die de noodzaak van CCS ontkennen, zoals milieuclubs. Want IPCC wetenschappers concluderen dat CCS essentieel is om onder de 1,5 graad te blijven.

CO2 afvang bij fossiele energie, maakt de fossiele energie duurder. En daarmee duurzame oplossingen relatief goedkoper.

ONZE buitenlandse CO2 uitstoot telt ook mee

Zowel in de Klimaat Wet als het klimaatakkoord staan de woorden: CO2 reductie “in Nederland”. Daar zit een corrupte politieke bedoeling achter. Onze kolencentrales sluiten, en stroom uit Duitse kolencentrales importeren. Zo verschuift onze CO2 uitstoot, naar ht buitenland, en die telt dan niet mee voor de boekhouding. Ons klimaat schiet daar niets mee op, daarom is het een corrupt idee.

Nederland moet juist inzetten op CO2 afvang, CCS. Dat is echte CO2 reductie in Nederland. En die techniek wereldwijd exporteren. Want klimaatactie is belangrijker dan duurzaam worden.

Bijna iedere politicus stelt dat al die klimaat acties zijn bedoeld om het Parijs Akkoord te realiseren, onder de 2, liefst 1,5 graad opwarming blijven. Dus moet ook onze buitenlandse CO2 uitstoot meetellen in een Nationaal Energie Ontwerp

Koopkracht effecten zijn belangrijk voor het Nationaal Energie Ontwerp

Het klimaatakkoord kwam tot stand door vooral bedrijfsbelangen bij elkaar te brengen.
De Vakbond FNV, belangen behartiger voor Werk en Inkomen, koos er voor, bij alle 7 onderhandelingstafels niet moeilijk te doen over koopkracht, ook al hadden ze dat wel als opdracht mee gekregen van het FNV ledenparlement. In de concept tekst van het klimaatakkoord, eind 2018, staat een, 1, keer het woord “koopkracht”
En ca 200 keer begrippen voor bedrijven:
– subsidie voor bedrijven
– facilitering van bedrijven
– ondersteuning van bedrijven

Zo’n onevenwichtige verhouding van de belangen van bedrijven en burgers, kan niet tot een effectief energiesysteem met draagvlak leiden. Daarom moeten de koopkracht effecten meer expliciet in het Nationaal Energie Ontwerp worden geformuleerd.:
Ook voor consumenten en burgers moeten hun keuzes in de energietransitie hen voordeel opleveren.

Dat is vergelijkbaar met bedrijven, die doen alleen iets vrijwillig, als het hen winst oplevert. Bedrijven kunnen gemakkelijker gedwongen worden, met wet en regelgeving, burgers moeten verleid worden, meer koopkracht door hun eigen keuzes, Salderen is daar een voorbeeld van.

Stimuleer bedrijven onderling te concurreren en innoveren

Bedrijven krijgen nu SDE subsidie voor de exploitatie van duurzame opwek, windparken en zonneweide. Maar dat geeft alleen investeringszekerheid en geen stimulans om de kosten te verlagen. En inderdaad, de projecten produceren duurzame energie, waardoor de CO2 uitstoot daalt. Maar helaas lang niet snel genoeg. Vooral consumenten hebben nu geen keuze dan de duurzame stroom via een commercieel kanaal te kopen. Terwijl ze dan risicoloos opgewekte stroom kopen, waar een ondernemer aan verdient, terwijl hij er geen risico voor loopt. Zo zijn er nu buitenlandse investeerders die overal zonneweides bouwen, voor de SDE subsidie. Zo betalen Nederlandse consumenten voor buitenlandse rendementen, terwijl ze diezelfde stroom goedkoper, en zonder subsidie zelf kunnen opwekken. Want de opwek is risicoloos, als die voor eigen gebruik is. Salderen regelt dat op een elegante manier.
Wat op zijn minst nodig is, is dat bij wind en zon op land, projecten onderling moeten concurreren, en dat ook georganiseerde groepen stroomverbruikers moeten kunnen meedingen, en zelfs voorrang krijgen bij het kopen van een kavel windpark of zonneweide, voor eigen gebruik. Bedrijven die windparken bouwen, moeten dus gaan concurreren, in de verkoop van die kavels windpark aan stroomverbruikers

Fossiel mag nog steeds, mits zonder CO2 uitstoot (het is dan duurder dan duurzaam)

Klimaat actie heeft prioriteit boven duurzaam worden, dat is een ander ontwerp principe. Dat betekent dat wanneer fossiele energie, met CCS gebruikt wordt, er geen klimaatschade is. Als dat gebruik kan concurreren met duurzaam opgewekte energie, dan moet dat kunnen, zolang als nodig is. Met dit principe kunnen bijvoorbeeld kolencentrales, met CCS, de ruimte krijgen op een rendabele exploitatie, zodat ze behouden blijven voor de balancering van het  net,  en het opvangen van lange periodes met te weinig duurzame energie.
De fossiele lobby hoopt dat ze subsidie krijgen om aardgas te vervangen door gesubsidieerd waterstof gas, dat ze maken van duurzame stroom uit offshore windparken.
Dat is een enorme verspilling van duurzame stroom.
Maak waterstofgas voorlopig van fossiele brandstof, en vang de CO2 af met CCS of iets beters

 

Nationaal Energie Ontwerp

Meer duurzame stroom, opgewekt door burgers en MKB zelf

Stroomverbruikers krijgen de kans hun eigen duurzame opwek te kopen, kavels windpark of zonneweide, en hun stroom thuis te salderen. Zo ontstaat dus een markt voor kavels duurzame opwek. Zonder dat daar nog exploitatie subsidie (SDE) voor nodig is. Door het salderen hebben de eigenaren hun stroom voor de kostprijs. Wat ze op jaarbasis te kort komen, kopen ze in bij een energiebedrijf. Dit is het huidige stroom contract. Stroomverbruikers hebben straks dus een mix van eigen opwek, kavels windpark of zonneweide, zonnedak of zelfs een kavel offshore windpark. Die stroom hebben ze voor de kostprijs, nu ca 4 cent bij een windpark op het land. De rest, wat ze niet zelf opwekken, kopen ze bij,  voor een commercieel tarief. Gemiddeld op jaarbasis mogen stroomverbruikers 80 tot 95% zelf opwekken. Dit is om centrales nog enige omzet te garanderen, en ze levensvatbaar te houden.

Voorrang voor duurzaam

Stroom uit duurzame opwek heeft voorrang op het net. Fossiele regelbare opwek moet dan terug regelen. Centrales concurreren onderling bij het balanceren van het net.
Er moet wel een mechanisme komen, een beloning of regel, die voorkomt dat centrales permanent sluiten en niet meer beschikbaar zijn voor het opvangen van stroom tekorten. Centrale exploitanten moeten het voornemen om te sluiten, 5 jaar van te voren aankondigen, net als in Duitsland.
Fossiele opwek moet natuurlijk verplicht CCS, CO2 afvang, toepassen. Of een innovatieve opvolger, CCS2 of CCU, waarbij de CO2 wordt gefixeerd met bijvoorbeeld Olivijn. Dan b lijft er ook geen CO2 gas over dat in de zeebodem gepompt wordt.

Huishoudens kopen kavels windparken zonneweide

Huishoudens krijgen het recht van eerste koop, bij een plan voor een windpark of zonneweide. Aan de voorverkoop zien gemeente en provincie of er draagvlak voor het plan is. Maar daarna mogen ook MKB bedrijven kavels voor eigen gebruik kopen.

Er komt een extra energie contract voor consumenten bij, het balanceringscontract.  Hiermee kunnen stroomverbruikers hun grote apparaten laten benutten, aansturen, om het net te balanceren, en daar een beloning voor krijgen. Dit werkt zowel voor landelijke balancering, als het opvangen van tijdelijke krapte op het lokale net. Met dit contract kan een elektrische auto, overal waar hij aan een laadpunt hangt, meedoen voor zijn eigenaar. Dus in principe kun je straks je elektrische auto opladen met de stroom van je zonnepanelen thuis, het kavel windpark of thuis. En de accu laten meedoen, geld laten verdienen met balanceren van het elektriciteitsnet.

Echte CO2 reductie

Naast meer duurzame stroom, die fossiel opgewekte stroom verdringt, zullen bedrijven ook CO2 moeten gaan afvangen. Dat kost hen geld, en maakt het gebruik van fossiele energie duurder. Het IPCC SR15 rapport concludeert niet voor niets dat CCS nodigt is.

CO2 afvang verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, die onder het ETS vallen

Met deze verplichting hebben bedrijven en ook centrales alle vrijheid hun processen aan te passen en fossiele brandstoffen te gebruiken, als ze de CO2 maar afvangen. Dat verhoogt hun kosten, en maakt duurzame energie aantrekkelijker. Ook is het een stimulans te innoveren zodat er minder fossiele brandstof nodig is. Ook biomassa stokers moeten hun CO2 uitstoot afvangen. Die zorgen dan voor het permanent reduceren van het overschot aan CO2 in de lucht.

Subsidie die bedrijven krijgen, moeten ze zelf, evt samen, opbrengen
Huishoudens dragen hier niet meer aan bij in de ODE heffing

Ook kolencentrales gaan verplicht CO2 afvangen

Door deze plicht wordt hun stroom ca 3 cent duurder.  Daardoor zal de onrendabele top van bestaande, SDE gesubsidieerde projecten kleiner worden, waardoor die minder subsidie krijgen, want ze kunnen hun stroom voor een hogere prijs verkopen.
Door de verplichte CO2 afvang, wordt het zelf duurzaam opwekken ook voor bedrijven aantrekkelijker, en het innoveren van hun bedrijfsprocessen, zodat ze minder CO2 uitstoten en minder fossiele energie nodig hebben.

CO2 keten belasting, ipv nationale CO2 heffing

De politiek wil een verstandige nationale CO2 heffing, maar die gaan bedrijven juist stimuleren om de CO2 uitstoot te verplaatsen  naar het buitenland waar die heffing  niet wordt geheven. Dus zo gaan er Nederlandse banen verloren.
Dan is het slimmer om een belasting te heffen over alle CO2 uitstoot die een bedrijf veroorzaakt, ook in het buitenland. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar waar het helder is, kan het meteen ingevoerd worden. Bedrijven moeten dan specificeren hoeveel de CO2 uitstoot is voor de spullen en grondstoffen die ze kopen. Bij CO2 intensieve producten is dat best goed na te gaan. De regering kan er bij gebrek van een specificatie ene schatting van maken. En controleren bij de bronnen.
Bijvoorbeeld:
– Stroom uit Duitse kolencentrales
– Cement, kunstmest en staal uit buitenlandse fabrieken
– Aluminium en andere metalen
– Zonnepanelen

Landbouw, land gebruik en nieuwe bossen of energieteelt

Nederland heeft  grote veen-weide gebieden. Die stoten een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uit. Door die veen-weide gebieden in deelgebieden onder water te zetten, als sawa’s, rijstvelden, kan het oude veen behouden blijven. En de CO2 uitstoot daarvan voorkomen.
Wellicht dat die techniek, eigenlijk waterbouw, ook benut kan worden voor voormalige permafrost gebieden.

Dat gebied onder water staat, wil niet zeggen dat er niet geboerd kan worden, alleen anders. Dorpen en steden kunnen in polders behouden blijven, verbonden door wegen op dijken.

Volgens het IPCC SR 15 rapport, zal er veel biomassa  gestookt moeten worden in centrales met CCS, of een innovatieve opvolger. Maar die biomassa is er nu niet. Nederland kan zijn landbouw kennis inzetten om in Noord Afrika een  nieuwe vorm van teelt van energiegewassen te ontwikkelen. Die energiegewassen verkopen die landen dan aan Europese biomassa centrales met CCS. Zodat Noord Afrika de CO2 uit de lucht haalt, en Europa die vast legt.
Die landbouw heeft natuurlijk water nodig, daarvoor zijn er meer zoetwater fabrieken nodig, die werken op de overvloedig beschikbare wind en zon. De combinatie van meer zoet water, nieuwe landbouw, en de export van energie gewassen, levert nieuwe welvaart op in Noord Afrika. Met nieuwe banen voor klimaat vluchtelingen elders uit Afrika.

 

Mobiliteit

Autofabrikanteen zijn al bezig met de ontwikkeling van nieuw elektrische modellen. De gaan vanzelf op de markt komen, en zullen uiteindelijk goedkoper worden dan de huidige brandstof autos. Dat deel heeft niet zo veel overheids aandacht nodig.

Nederland kan zich nog wel onderscheiden met het ontwikkelen van draadloos laden.
Want wie zit te wachten op een laadpaal en struikelsnoeren  bij elke parkeerplek?
Draadloos laden is ook veel gebruikers vriendelijker, je parkeert de auto boven het laadpunt, en accepteert evt het aanbod om te laden, de auto doet de rest. En gedraagt zich volgens de laad voorkeuren van de gebruiker.
Ook hier moet het mogelijk worden dat de gebruiker zijn eigen stroom gebruikt om te laden, en dat de accu van de auto kan meedoen in het flexibiliteitscontract van de gebruiker.
Voor thuis laden is vaak een zwaardere meterkast nodig, maar die kost 500 tot 1000 EUR duurder dan de standaard meterkast, of eigenlijk de zwaarte van de aansluiting.
Gebruikers moeten die zwaardere aansluiting gratis krijgen, als ze hun lader en andere zware apparatuur op afstand laten beïnvloeden voor het leveren van flexibiliteit.
De consequentie is dat alle gebruikers in een buurt, de beperkingen van het lokale net delen. Tenzij ze wel betalen voor een zwaardere aansluiting.

 

Flexibiliteit, Burgers belonen voor het balanceren van het elektriciteitsnet

Nu nog komt bijna alle stroom van centrales, die volgen de vraag naar stroom precies
Maar er komt steeds meer duurzame stroom, die hoeveelheid varieert met de hoeveelheid wind en zon. Centrales vangen die variaties nu op.
Maar straks is er zo veen variatie dat er goedkopere manieren moeten komen, om het net te balanceren. Dat kan met het besturen van de vraag naar stroom. Wie daar aan meewerkt verdient een beloning.

Netbeheerders moeten het lokale elektriciteitsnet bewust maken van de total stroomverbruik

Straks moeten apparaten op het lokale net, zich kunnen aanpassen aan de hoeveelheid stroom op het net, zodat overbelasting voorkomen. Dat kan alleen als ze weten hoe vol het lokale net is. Hoe dicht bij het zit bij overbelasting. Netbeheerders moeten dat regelen. Zij zijn publieke bedrijven die ons gemeenschappelijk bezit, het elektriciteitsnet, beheren in opdracht van ons, de samenleving van burgers en bedrijven.

Burgers en bedrijven gaan verdienen aan hun bijdrage aan het balanceren van het elektriciteitsnet

Straks hebben vele huizen zonnepanelen op het dak. En grote bedrijfsdaken liggen vol met zonnepanelen, waarvan de omwonenden een kavel hebben gekocht.
Op zonnige dagen, kan het net dan overbelast raken, dus moet de netbeheerder dat signaleren. De zonnestroom inverters kunnen daar naar luisteren  en hun opbrengst terug regelen, of juist op dat moment de elektrische boiler opwarmen. Of de lader van de elektrische auto nog wat laten bijladen. Juist omdat er een piek in zonnestroom verwacht werd, heeft die lader  de accu maar tot 70% opgeladen, om mee te helpen bij het opvangen van de piek. Voor dit soort balanceren van de stoom in de wijk, worden deelnemers beloond. Die beloning kan op jaarbasis duizenden EUR extra koopkracht opleveren.

Dit bericht is geplaatst in duurzaam, invloed, politiek en getagd, . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *