Een Nationaal Energie Ontwerp, objectief en eerlijk voor burgers en bedrijven

Politiek gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Politiek, gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken. Van Trots Eigen Woningbezit, naar Trots Eigen Windpark Bezit. Een kavel koop-windpark voor ieder huishouden.

 

 

Het klimaatakkoord was een onderhandelingsresultaat van gestolde bedrijfsbelangen en milieuclubs die bedrijfsbelangen dienen. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer riepen wetenschappers op,  om een objectief, Nationaal Energie Ontwerp voor ons land te laten opstellen. Net als het klimaatakkoord gaat dat niet 1 op 1 ingevoerd worden. Het geeft wel een kans op reflectie en referentie. De NEV, Nationale Energie Verkenning zou dit ook kunnen meenemen, maar lijkt meer politiek gestuurd. En, de NEV is meer boekhouden met energie.

Nationaal Energie Ontwerp, gebaseerd op feiten uit IPCC rapport SR15

Eind 2018 publiceerde het IPCC haar SR15 rapport, de stand van de klimaat wetenschap tot 2018. Met het oog op de kans om de klimaat opwarming onder de 1,5 graad te houden, En wat daar voor nodig is. Dat zijn peer reviewed wetenschappelijk onderbouwde feiten. Een goede basis voor een eigen en vooral objectieve, op feiten gebaseerde blauwdruk hoe we met energie omgaan, ook in internationaal perspectief.
In dit ontwerp hebben ook de belangen van burgers een expliciete plek, omdat zij voor draagvlak voor de politiek zorgen, en met hun aankopen ook de economie sturen.

Dit nationaal Energie Ontwerp is nog niet af, je opmerkingen, kritiek, witte plekken, je bent welkom in de reacties.

Nationaal Energie Ontwerp, benut de feiten van de PBL kosten berekeningen

Voorafgaand aan de onderhandelingen onderzocht het PBL 2 keer de kosten voor diverse onderdelen van de energie transitie, met name de CO2 reductie. Ook die feiten zijn de basis voor dit ontwerp. Omdat ze dateren van voor de klimaatakkoord onderhandelingen begonnen, hadden de PBL wetenschappers nog de tijd en de ruimte om zo objectief mogelijk te beschrijven wat de diverse technieken voor CO2 reductie kosten.
Die gegevens zijn in dit ontwerp benut. Bijvoorbeeld dat de CO2 reductie van CO2 afvang bij onze nieuwe kolencentrales  ca 35 EUR per ton kost, en dat CO2 reductie bij het isoleren en verbouwen van woningen, CO2 reductie oplevert die ca 400 EUR per ton CO2 kost. Vanuit koopkracht perspectief is dat dan geen voor de hand liggende keuze.
Maar verplichte CO2 afvang is een regel voor alle grote CO2 uitstoters.

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Het nationaal Energie Ontwerp, benut, natuurlijk, kosteneffectieve opties, zoals grootschalig zon en wind op land, offshore, en kolencentrales met CCS, voor als er te weinig duurzaam opgewekte stroom is

Principes voor het Nationaal Energie Ontwerp

Dit zijn de leidende ontwerp principes. Ze dragen bij tot draagvlak, voor een kosten effectief energie systeem, en op tijd voor het klimaatprobleem, zo veel mogelijk echte CO2 reductie.

  • Burgers, verleiden klimaat neutraal te worden
  • Bedrijven moeten voldoen aan regels voor CO2 reductie, en kunnen er ook aan verdienen
  • Klimaat is urgenter dan Duurzaam
  • ONZE buitenlandse CO2 uitstoot telt ook mee
  • Koopkrachteffecten zijn belangrijk voor het Nationaal Energie Ontwerp
  • Stimuleer bedrijven onderling te concurreren en innoveren, laagste kosten
  • Fossiel mag nog steeds, mits zonder CO2 uitstoot (het is dan duurder dan duurzaam)

 

Burgers, verleiden klimaat neutraal te worden

Politici roepen steeds dat ook huishoudens de energietransitie “moeten kunnen meemaken”. Dat is leuk, maar in dit ontwerp is dat geïnterpreteerd als dat de koopkracht en niet onder moet lijden, en dat klimaat acties voor huishoudens juist voordeel moeten opleveren. In principe moeten huishoudens, burgers, verleid worden klimaat neutraal te worden. Want zij kiezen politici die de regels bepalen. Om herkozen te worden, mogen die regels niet al te rigoureus zijn. Maar de groei van internet, en mobiele communicatie, heeft laten zien dat transities ook snel kunnen, als meedoen aantrekkelijk is.
In dit ontwerp hebben huishoudens voordeel van salderen van de stroom uit een eigen kavel windpark of andere duurzame opwek.

Bedrijven moeten voldoen aan regels voor CO2 reductie, en kunnen er ook aan verdienen

Voor bedrijven is dat anders, bedrijven moeten aan regels voldoen, anders hebben ze geen license to operate. Dus voor bedrijven zijn er normen waar ze aan moeten voldoen. Zo is er de lijst verplichte investeringen uit de Wet Milieubeheer. Een bedrijf moet elke investering doen, waarvan de milieuprestaties van het bedrijf beter van worden, en die in 5 jaar zijn terug verdiend. Voor het gemak is er een lijst van gemaakt, maar de gemeente handhaaft niet tot weinig. Dat veranderd al met de meldingsplicht van bedrijven.
En voor de energietransitie moet op die lijst ook CO2 afvang komen voor grote uitstoters, en voor sommige investeringen mag de terug verdientijd best wat langer zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen gaan 30 jaar mee, die kunnen ook in 15 jaar afgeschreven worden, om terug te verdienen.

Klimaat is urgenter dan Duurzaam

Het is terecht dat het klimaat akkoord focust op CO2 reductie, daar zit de urgente taak om de schade van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. Duurzaam worden helpt daar wel bij, maar gaat al jaren veel te traag. Dus windmolens bouwen en zonnepanelen installeren is OK, moeten we doen, maar grote CO2 uitstoters verplicht CO2 te laten reduceren, afvangen, is urgenter. Het IPCC SR15 rapport verwacht ook dat vele armere landen nog decennia steenkool zullen blijven stoken, omdat het goedkoop is. Daarom is het ontwikkelen van goede en betaalbare CO2 afvang belangrijk, zodat die wereldwijd verkocht en geïnstalleerd kan worden. Wie serieus met klimaat beleid bezig is, loopt niet achter partijen aan die de noodzaak van CCS ontkennen, zoals milieuclubs. Want IPCC wetenschappers concluderen dat CCS essentieel is om onder de 1,5 graad te blijven.

CO2 afvang bij fossiele energie, maakt de fossiele energie duurder. En daarmee duurzame oplossingen relatief goedkoper.

ONZE buitenlandse CO2 uitstoot telt ook mee

Zowel in de Klimaat Wet als het klimaatakkoord staan de woorden: CO2 reductie “in Nederland”. Daar zit een corrupte politieke bedoeling achter. Onze kolencentrales sluiten, en stroom uit Duitse kolencentrales importeren. Zo verschuift onze CO2 uitstoot, naar ht buitenland, en die telt dan niet mee voor de boekhouding. Ons klimaat schiet daar niets mee op, daarom is het een corrupt idee.

Nederland moet juist inzetten op CO2 afvang, CCS. Dat is echte CO2 reductie in Nederland. En die techniek wereldwijd exporteren. Want klimaatactie is belangrijker dan duurzaam worden.

Bijna iedere politicus stelt dat al die klimaat acties zijn bedoeld om het Parijs Akkoord te realiseren, onder de 2, liefst 1,5 graad opwarming blijven. Dus moet ook onze buitenlandse CO2 uitstoot meetellen in een Nationaal Energie Ontwerp

Koopkracht effecten zijn belangrijk voor het Nationaal Energie Ontwerp

Het klimaatakkoord kwam tot stand door vooral bedrijfsbelangen bij elkaar te brengen.
De Vakbond FNV, belangen behartiger voor Werk en Inkomen, koos er voor, bij alle 7 onderhandelingstafels niet moeilijk te doen over koopkracht, ook al hadden ze dat wel als opdracht mee gekregen van het FNV ledenparlement. In de concept tekst van het klimaatakkoord, eind 2018, staat een, 1, keer het woord “koopkracht”
En ca 200 keer begrippen voor bedrijven:
– subsidie voor bedrijven
– facilitering van bedrijven
– ondersteuning van bedrijven

Zo’n onevenwichtige verhouding van de belangen van bedrijven en burgers, kan niet tot een effectief energiesysteem met draagvlak leiden. Daarom moeten de koopkracht effecten meer expliciet in het Nationaal Energie Ontwerp worden geformuleerd.:
Ook voor consumenten en burgers moeten hun keuzes in de energietransitie hen voordeel opleveren.

Dat is vergelijkbaar met bedrijven, die doen alleen iets vrijwillig, als het hen winst oplevert. Bedrijven kunnen gemakkelijker gedwongen worden, met wet en regelgeving, burgers moeten verleid worden, meer koopkracht door hun eigen keuzes, Salderen is daar een voorbeeld van.

Stimuleer bedrijven onderling te concurreren en innoveren

Bedrijven krijgen nu SDE subsidie voor de exploitatie van duurzame opwek, windparken en zonneweide. Maar dat geeft alleen investeringszekerheid en geen stimulans om de kosten te verlagen. En inderdaad, de projecten produceren duurzame energie, waardoor de CO2 uitstoot daalt. Maar helaas lang niet snel genoeg. Vooral consumenten hebben nu geen keuze dan de duurzame stroom via een commercieel kanaal te kopen. Terwijl ze dan risicoloos opgewekte stroom kopen, waar een ondernemer aan verdient, terwijl hij er geen risico voor loopt. Zo zijn er nu buitenlandse investeerders die overal zonneweides bouwen, voor de SDE subsidie. Zo betalen Nederlandse consumenten voor buitenlandse rendementen, terwijl ze diezelfde stroom goedkoper, en zonder subsidie zelf kunnen opwekken. Want de opwek is risicoloos, als die voor eigen gebruik is. Salderen regelt dat op een elegante manier.
Wat op zijn minst nodig is, is dat bij wind en zon op land, projecten onderling moeten concurreren, en dat ook georganiseerde groepen stroomverbruikers moeten kunnen meedingen, en zelfs voorrang krijgen bij het kopen van een kavel windpark of zonneweide, voor eigen gebruik. Bedrijven die windparken bouwen, moeten dus gaan concurreren, in de verkoop van die kavels windpark aan stroomverbruikers

Fossiel mag nog steeds, mits zonder CO2 uitstoot (het is dan duurder dan duurzaam)

Klimaat actie heeft prioriteit boven duurzaam worden, dat is een ander ontwerp principe. Dat betekent dat wanneer fossiele energie, met CCS gebruikt wordt, er geen klimaatschade is. Als dat gebruik kan concurreren met duurzaam opgewekte energie, dan moet dat kunnen, zolang als nodig is. Met dit principe kunnen bijvoorbeeld kolencentrales, met CCS, de ruimte krijgen op een rendabele exploitatie, zodat ze behouden blijven voor de balancering van het  net,  en het opvangen van lange periodes met te weinig duurzame energie.
De fossiele lobby hoopt dat ze subsidie krijgen om aardgas te vervangen door gesubsidieerd waterstof gas, dat ze maken van duurzame stroom uit offshore windparken.
Dat is een enorme verspilling van duurzame stroom.
Maak waterstofgas voorlopig van fossiele brandstof, en vang de CO2 af met CCS of iets beters

 

Nationaal Energie Ontwerp

Meer duurzame stroom, opgewekt door burgers en MKB zelf

Stroomverbruikers krijgen de kans hun eigen duurzame opwek te kopen, kavels windpark of zonneweide, en hun stroom thuis te salderen. Zo ontstaat dus een markt voor kavels duurzame opwek. Zonder dat daar nog exploitatie subsidie (SDE) voor nodig is. Door het salderen hebben de eigenaren hun stroom voor de kostprijs. Wat ze op jaarbasis te kort komen, kopen ze in bij een energiebedrijf. Dit is het huidige stroom contract. Stroomverbruikers hebben straks dus een mix van eigen opwek, kavels windpark of zonneweide, zonnedak of zelfs een kavel offshore windpark. Die stroom hebben ze voor de kostprijs, nu ca 4 cent bij een windpark op het land. De rest, wat ze niet zelf opwekken, kopen ze bij,  voor een commercieel tarief. Gemiddeld op jaarbasis mogen stroomverbruikers 80 tot 95% zelf opwekken. Dit is om centrales nog enige omzet te garanderen, en ze levensvatbaar te houden.

Voorrang voor duurzaam

Stroom uit duurzame opwek heeft voorrang op het net. Fossiele regelbare opwek moet dan terug regelen. Centrales concurreren onderling bij het balanceren van het net.
Er moet wel een mechanisme komen, een beloning of regel, die voorkomt dat centrales permanent sluiten en niet meer beschikbaar zijn voor het opvangen van stroom tekorten. Centrale exploitanten moeten het voornemen om te sluiten, 5 jaar van te voren aankondigen, net als in Duitsland.
Fossiele opwek moet natuurlijk verplicht CCS, CO2 afvang, toepassen. Of een innovatieve opvolger, CCS2 of CCU, waarbij de CO2 wordt gefixeerd met bijvoorbeeld Olivijn. Dan b lijft er ook geen CO2 gas over dat in de zeebodem gepompt wordt.

Huishoudens kopen kavels windparken zonneweide

Huishoudens krijgen het recht van eerste koop, bij een plan voor een windpark of zonneweide. Aan de voorverkoop zien gemeente en provincie of er draagvlak voor het plan is. Maar daarna mogen ook MKB bedrijven kavels voor eigen gebruik kopen.

Er komt een extra energie contract voor consumenten bij, het balanceringscontract.  Hiermee kunnen stroomverbruikers hun grote apparaten laten benutten, aansturen, om het net te balanceren, en daar een beloning voor krijgen. Dit werkt zowel voor landelijke balancering, als het opvangen van tijdelijke krapte op het lokale net. Met dit contract kan een elektrische auto, overal waar hij aan een laadpunt hangt, meedoen voor zijn eigenaar. Dus in principe kun je straks je elektrische auto opladen met de stroom van je zonnepanelen thuis, het kavel windpark of thuis. En de accu laten meedoen, geld laten verdienen met balanceren van het elektriciteitsnet.

Echte CO2 reductie

Naast meer duurzame stroom, die fossiel opgewekte stroom verdringt, zullen bedrijven ook CO2 moeten gaan afvangen. Dat kost hen geld, en maakt het gebruik van fossiele energie duurder. Het IPCC SR15 rapport concludeert niet voor niets dat CCS nodigt is.

CO2 afvang verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, die onder het ETS vallen

Met deze verplichting hebben bedrijven en ook centrales alle vrijheid hun processen aan te passen en fossiele brandstoffen te gebruiken, als ze de CO2 maar afvangen. Dat verhoogt hun kosten, en maakt duurzame energie aantrekkelijker. Ook is het een stimulans te innoveren zodat er minder fossiele brandstof nodig is. Ook biomassa stokers moeten hun CO2 uitstoot afvangen. Die zorgen dan voor het permanent reduceren van het overschot aan CO2 in de lucht.

Subsidie die bedrijven krijgen, moeten ze zelf, evt samen, opbrengen
Huishoudens dragen hier niet meer aan bij in de ODE heffing

Ook kolencentrales gaan verplicht CO2 afvangen

Door deze plicht wordt hun stroom ca 3 cent duurder.  Daardoor zal de onrendabele top van bestaande, SDE gesubsidieerde projecten kleiner worden, waardoor die minder subsidie krijgen, want ze kunnen hun stroom voor een hogere prijs verkopen.
Door de verplichte CO2 afvang, wordt het zelf duurzaam opwekken ook voor bedrijven aantrekkelijker, en het innoveren van hun bedrijfsprocessen, zodat ze minder CO2 uitstoten en minder fossiele energie nodig hebben.

CO2 keten belasting, ipv nationale CO2 heffing

De politiek wil een verstandige nationale CO2 heffing, maar die gaan bedrijven juist stimuleren om de CO2 uitstoot te verplaatsen  naar het buitenland waar die heffing  niet wordt geheven. Dus zo gaan er Nederlandse banen verloren.
Dan is het slimmer om een belasting te heffen over alle CO2 uitstoot die een bedrijf veroorzaakt, ook in het buitenland. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar waar het helder is, kan het meteen ingevoerd worden. Bedrijven moeten dan specificeren hoeveel de CO2 uitstoot is voor de spullen en grondstoffen die ze kopen. Bij CO2 intensieve producten is dat best goed na te gaan. De regering kan er bij gebrek van een specificatie ene schatting van maken. En controleren bij de bronnen.
Bijvoorbeeld:
– Stroom uit Duitse kolencentrales
– Cement, kunstmest en staal uit buitenlandse fabrieken
– Aluminium en andere metalen
– Zonnepanelen

Landbouw, land gebruik en nieuwe bossen of energieteelt

Nederland heeft  grote veen-weide gebieden. Die stoten een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uit. Door die veen-weide gebieden in deelgebieden onder water te zetten, als sawa’s, rijstvelden, kan het oude veen behouden blijven. En de CO2 uitstoot daarvan voorkomen.
Wellicht dat die techniek, eigenlijk waterbouw, ook benut kan worden voor voormalige permafrost gebieden.

Dat gebied onder water staat, wil niet zeggen dat er niet geboerd kan worden, alleen anders. Dorpen en steden kunnen in polders behouden blijven, verbonden door wegen op dijken.

Volgens het IPCC SR 15 rapport, zal er veel biomassa  gestookt moeten worden in centrales met CCS, of een innovatieve opvolger. Maar die biomassa is er nu niet. Nederland kan zijn landbouw kennis inzetten om in Noord Afrika een  nieuwe vorm van teelt van energiegewassen te ontwikkelen. Die energiegewassen verkopen die landen dan aan Europese biomassa centrales met CCS. Zodat Noord Afrika de CO2 uit de lucht haalt, en Europa die vast legt.
Die landbouw heeft natuurlijk water nodig, daarvoor zijn er meer zoetwater fabrieken nodig, die werken op de overvloedig beschikbare wind en zon. De combinatie van meer zoet water, nieuwe landbouw, en de export van energie gewassen, levert nieuwe welvaart op in Noord Afrika. Met nieuwe banen voor klimaat vluchtelingen elders uit Afrika.

 

Mobiliteit

Autofabrikanteen zijn al bezig met de ontwikkeling van nieuw elektrische modellen. De gaan vanzelf op de markt komen, en zullen uiteindelijk goedkoper worden dan de huidige brandstof autos. Dat deel heeft niet zo veel overheids aandacht nodig.

Nederland kan zich nog wel onderscheiden met het ontwikkelen van draadloos laden.
Want wie zit te wachten op een laadpaal en struikelsnoeren  bij elke parkeerplek?
Draadloos laden is ook veel gebruikers vriendelijker, je parkeert de auto boven het laadpunt, en accepteert evt het aanbod om te laden, de auto doet de rest. En gedraagt zich volgens de laad voorkeuren van de gebruiker.
Ook hier moet het mogelijk worden dat de gebruiker zijn eigen stroom gebruikt om te laden, en dat de accu van de auto kan meedoen in het flexibiliteitscontract van de gebruiker.
Voor thuis laden is vaak een zwaardere meterkast nodig, maar die kost 500 tot 1000 EUR duurder dan de standaard meterkast, of eigenlijk de zwaarte van de aansluiting.
Gebruikers moeten die zwaardere aansluiting gratis krijgen, als ze hun lader en andere zware apparatuur op afstand laten beïnvloeden voor het leveren van flexibiliteit.
De consequentie is dat alle gebruikers in een buurt, de beperkingen van het lokale net delen. Tenzij ze wel betalen voor een zwaardere aansluiting.

 

Flexibiliteit, Burgers belonen voor het balanceren van het elektriciteitsnet

Nu nog komt bijna alle stroom van centrales, die volgen de vraag naar stroom precies
Maar er komt steeds meer duurzame stroom, die hoeveelheid varieert met de hoeveelheid wind en zon. Centrales vangen die variaties nu op.
Maar straks is er zo veen variatie dat er goedkopere manieren moeten komen, om het net te balanceren. Dat kan met het besturen van de vraag naar stroom. Wie daar aan meewerkt verdient een beloning.

Netbeheerders moeten het lokale elektriciteitsnet bewust maken van de total stroomverbruik

Straks moeten apparaten op het lokale net, zich kunnen aanpassen aan de hoeveelheid stroom op het net, zodat overbelasting voorkomen. Dat kan alleen als ze weten hoe vol het lokale net is. Hoe dicht bij het zit bij overbelasting. Netbeheerders moeten dat regelen. Zij zijn publieke bedrijven die ons gemeenschappelijk bezit, het elektriciteitsnet, beheren in opdracht van ons, de samenleving van burgers en bedrijven.

Burgers en bedrijven gaan verdienen aan hun bijdrage aan het balanceren van het elektriciteitsnet

Straks hebben vele huizen zonnepanelen op het dak. En grote bedrijfsdaken liggen vol met zonnepanelen, waarvan de omwonenden een kavel hebben gekocht.
Op zonnige dagen, kan het net dan overbelast raken, dus moet de netbeheerder dat signaleren. De zonnestroom inverters kunnen daar naar luisteren  en hun opbrengst terug regelen, of juist op dat moment de elektrische boiler opwarmen. Of de lader van de elektrische auto nog wat laten bijladen. Juist omdat er een piek in zonnestroom verwacht werd, heeft die lader  de accu maar tot 70% opgeladen, om mee te helpen bij het opvangen van de piek. Voor dit soort balanceren van de stoom in de wijk, worden deelnemers beloond. Die beloning kan op jaarbasis duizenden EUR extra koopkracht opleveren.

Gepost in duurzaam, invloed, politiek | Getagged , | Plaats een reactie

The EU Green New Deal for Europe elements, mr Barnier misses

Green New Deal Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

A new Green Deal in Europe, should include mandatory CCS, because peer reviewed climate science concluded in the IPCC SR15 report that it is necessary

Michel Barnier proposes a EU Green New Deal, but to decarbonize Europe by 2050 is a unnecessary expensive direction. He also dismisses peer reviewed Climate Science in the IPCC SR15 report.
To keep global warming below 1,5 degrees, the EU should not decarbonize Europe by 2050. The report says that all climate scenario’s, that stay below 1,5 degrees, all use CCS.
So Europe has to focus on implementing CCS for all large CO2 emitters, globally. CCS is the cheap and smart way to decarbonize. Because it makes fossil fuel use more expensive, and climate neutral. With CCS for fossil fuel, renewable  power can do without subsidy. Using fossil fuel with CCS is more expensive than renewable power.

So the main power strategy for Europe, and the world is:
– Make fossil fuel use climate neutral, globally. To stop the growth of CO2 emission.
– Allow renewable power to grow, because it is the cheapest power, to generate for your own use, with net-metering outside the market,  and on the power market.
– And the climate neutral power plants, those we have today, will become a backup more and more, until they generate a certain minimum part of all power used.
– These fossil power plants with CCS, will burn biomass derived fuel more and more, to remove the excess CO2  fro the biosphere.

CCS is the New Green Deal for Europe

The EU New Green  Deal has to tell climate activists that mandatory CCS is the first large climate action for Europe.
The technology is ready, and there is room for innovation. Start with the new Dutch coal power plants. They were already prepared for CCS at their construction. And they have the North Sea seabed nearby, to store the captured CO2.
Innovation with CCU, “burning” CO2 with Olivine could be the next step.
Implementing CCS in for example Poland, will both keep the jobs of miners, and generate new jobs, and possibly reduce the pollution by burning coal in badly filtered plants, bringing more health. And less dependency from Russian natural gas, because, from coal  also hydrogen can be produced, als log as CCS prevents CO2 to enter the atmosphere.

A supply chain CO2 tax will help create a level playing field for businesses that do not yet apply CCS.

Renewable benefits for all citizens of Europe with net-metering

The second big step of a New Green Deal is do something positive for power consumers. Make net-metering a citizens right. Not only for rooftop solar panels, but also for the power of family sized lots of wind farms and solar farms, somewhere on the national or regional grid. The really big revolution here is that finally, citizens also get some benefit from their climate action, from the EU.
Because owning a lot in a wind or solar farm, means that that home has its power at cost price. about 4 cents per kWh. No subsidy required.
The regional or national grid as a public road for renewable power.
This cheap power can also replace natural gas, for home heating
Staying with the EU wide preference for renewable power on grids and markets, also has to be part of a New Green Deal for Europe.

Win win: Growing energy crops in Northern Africa, brings new prospertity

A third important climate action with several additional win wins, is creating new prosperity in Northern Africa, with growing energy crops there. That biomass will also be sold toe Europe’s coal power plants, with CCS
Europa has to help that coastal area with more fresh water plants, and stimulate the new agriculture. And of course trade bio-energy with Europe’s coal power plants.
The new prosperity and the new jobs in Northern Africa, will support climate refugees to find a new living there. So Europe will help itself reducing migration in a sustainable way.

This is the BECCS route the IPCC reports also concludes to be necessary, more  biomass is necessary the later we begin with CCS

Both CCS and growing energy crops should be exported all over the world, including China. Because decarbonizing only Europe is not enough for a rich group of states, to keep the world below 1,5 degrees global warming.

BECCS is one of required ways for CO2 reduction

Next to BECCS, also afforestation and other ways to do agriculture, that keeps more biomass in the soil, are necessary.
And enhanced weathering, spreading Olivine sand in wet areas, like beaches and wetlands.

Een CO2 tax verleid alleen tot CO2 reductie. EchteCO2 reductie gebeurt met het toepassen van deze technieken, of energiebespraring van fossiele energie

Real CO2 reduction is required, a mix of these methods that adds up to 10 Gt CO2 reduction per year has to be selected

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaat Koopkracht is de blinde vlek van Links en de FNV

PvdA Kamerlid Gijs van Dijk, ook FNV lid wil de koopkracht verhogen met een hoger minimum loon Let ook op de kansen voor meer klimaat Koopkracht

PvdA Kamerlid Gijs van Dijk, ook FNV lid wil de koopkracht verhogen met een hoger minimum loon
Let ook op de kansen voor meer klimaat Koopkracht

Zeker, PvdA. Het minimum loon moet omhoog. Iedereen, en zeker de minima verdienen meer klimaat koopkracht.

Maar vergeet de koopkracht schade van het klimaatakkoord niet.
Daar zit de blinde vlek van Links en de FNV
Ja, we moeten hard aan het klimaat werken, maar in hun idealisme geven politici en vakbonds onderhandelaars  zo veel koopkracht weg aan milieu idealisten, dat het draagvlak weg valt.
Het huidige klimaatakkoord gaat onnodig 20+% koopkracht van de minima opvreten.
Terwijl met slim beleid, de energietransitie juist ook MEER Klimaat Koopkracht kan opleveren.

Een slim klimaat en energie plan, naast een hoger minimum loon

Niet het klimaatakkoord, maar wel een slim klimaat en energieplan, geeft meer Klimaat Koopkracht. Opgesteld onafhankelijk van bedrijfsbelang en vooral Russisch gas belang van de milieuclubs. Dat er zo’n plan moet komen, werd ook in de hoorzitting over het klimaatakkoord gesteld, in de Tweede Kamer
Zo’n onafhankelijk plan, geeft een objectieve vergelijking voor de Kamer, voor de keuzes waar de regering, welke dan ook, meet gaat komen, de komende jaren.
En het kan goed mede gebaseerd zijn op het recente IPCC SR15 rapport

Zoals Diederik Samsom zegt, “we moeten geen haast maken met hysterisch dure verbouwingen van alle huizen”
Daarmee kost de CO2 reductie ca 400 EUR per ton CO2

Verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters, kosten effectieve keus

Onze kolencentrales verplicht CCS laten toepassen kost maar 35 EUR per ton CO2 reductie. Zie de CO2 reductie prijslijst van PBL. Onderaan dit artikel.
Het recente IPCC SR15 rapport stelt dat CCS nodig is om onder de 1,5 graad te blijven.
In 2015 wilde de hele wereld dat nog. Nu weten we hoe we dat kunnen realiseren.

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Helaas ontkennen Linke partijen, de Milieuclubs en de FNV, deze kosten effectieve keuzes. Voor hen is deze peer reviewed klimaat wetenschap van het IPCC, ook maar een mening.
En daarmee zijn linkse partijen, milieuclubs en de FNV, SLECHT voor onze Klimaat Koopkracht.
Waarom kijkt de PvdA dom idealistisch de andere kant op, en laat milieuclubs de koopkracht opvreten, ten gunste van sponsor Russisch gas?

Verplichte CCS geeft dubbele Klimaat Koopkracht winst

– Verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters, en
– Salderen voor alle stroomverbruikers, van alle zelf met kavels windpark of zonneweide opgewekte stroom.
Zijn onderdeel van zo’n slim en onafhankelijk klimaat en energie plan.

Er zit echter nog andere koopkracht winst in verplichte CCS bij kolencentrales (Overigens, alle grote CO2 uitstoters moeten CCS gaan doen, voor wie het IPCC rapport SR15 serieus neemt)
Door CCS wordt fossiele stroom klimaatneutraal, maar ook duurder, en duurder dan duurzaam
Dat heeft tot gevolg dat alleen al door marktwerking, duurzaam sneller gaat groeien
En bedrijven moeten verplicht bijdragen, doordat ze alleen nog maar duurdere klimaatneutrale stroom kunnen krijgen.
Een CO2 keten tax, houdt bedrijven in Nederland

Het klimaat koopkracht effect van verplichte CCS, is dat huishouden veel minder SDE subsidie, of ODE heffing hoeven te betalen.
Want de onrendabele top van veel projecten wordt nihil, ook bij de bestaande.

Salderen geeft burger direct meer Klimaat Koopkracht, en gemeentes zichtbaar draagvlak

Salderen kan nu alleen met de stroom van zonnepanelen op het eigen dak.
Dat moet worden uitgebreid naar de stroom van kavels windpark en zonneweide.
Die stroom hebben huishoudens dan voor de kostprijs, 4 cent per kWh voor een windpark op het land.
En 6 cent voor een kavel offshore windpark

Met die goedkope stroom, kan iedereen zijn huis duurzaam en klimaatneutraal warm houden, ook zonder warmtepomp.
En dat is dan voor de helft van de kosten van aardgas.

Texel kan zo met 8 windmolens in de duinen, van het gas af en dik geld overhouden, Gijs van Dijk. Op de boot zie je die windmolens dan aan de meest linkse kant van het eiland staan
VVD raadsleden vinden het niets, maar inwoners zullen het voordeel waarderen, en geen enkel karakteristiek Texels huis hoeft verplicht te worden ingepakt met een NOM theemuts.
Lees je mee Eric Hercules?

Zo heeft Salderen dubbel klimaat en draagvlak rendement

Helaas heeft de PvdA in Noord Nederland te vee met tegenstanders en met commerciële windpark huisjesmelkers verkeerd,  om de waarde van Salderen te appreciëren.
Maar omdat windmolens en zonnepanelen automatisch werken, is dit wel de toekomst van de energie transitie.
Mis dat niet als PvdA Duurzaam

Stroom verbruikers kopen straks een portfolio van eigen opwek vermogen, en hebben de stroom voor de kostprijs. Want duurzame opwek, werkt automatisch. Daar hoeft geen commerciële partij met zijn marge tussen te zitten.

De dekking van meer klimaat koopkracht door salderen

Met salderen betalen huishoudens geen energiebelasting. Dat is terecht. Het elektriciteitsnet is een openbare weg voor stroom, elk huishouden betaalt daar al 200 EUR per jaar voor, minstens. Wie een zwaardere meterkast heeft, betaalt 800 of zelfs 1200 EUR, per jaar.
Maar daarvoor hoeven we niet meer te betalen als we onze stroom thuis willen verbruiken.
Als iedereen straks saldeert, komt er ca 3 miljard minder binnen, want meestal zul je toch nog wat commerciele stroom moeten bijkopen.
En nu saldeert bijna niemand, alleen de idealisten met zonnepanelen op het eigen dak.

Maar bedrijven gaan meer energiebelasting betalen, dat is al in het klimaatakkoord afgesproken, die kunnen gemakkelijk nog wat meer betalen, voor fossiele stroom.
Daarnaast is een andere dekking een verhoogde vliegtax.
Een tarief van 70 EUR, bij de 55 miljoen tickets die jaarlijks gekocht worden, levert  bijna 4 miljard op.
En voor het klimaat moet de vliegtax zo hoog zijn dat het aantal vluchten halveert, of er 50% bio-jetfuel gebruikt wordt, maar zover zijn we nog lang niet. Eerst moeten we leren hoe in Noord Afrika veel biomassa is te telen, met nieuwe welvaart in die landen, en minder migratie

Draagvlak in de gemeente

Met Salderen hebben gemeenteraden ook een instrument om lokale windpark plannen van draagvlak te voorzien. Ze eisen van elke windpark ontwikkelaar dat die een deel van het plan in kavels aan huishoudens verkoopt. Haalt hij de 60% niet, dan gaat het plan niet door, geen bouwvergunning.
Het klimaatakkoord noemt 50% burger eigendom, maar dat is slechts aandeelhouderschap, zonder vruchtgebruik. Bij het klimaatakkoord subsidiëren burgers hun eigen rendement.
Met salderen is er geen rendement, maar wel meer klimaat koopkracht.
Voor de minima kan de gemeente kavels windpark in bruikleen geven.
Wellicht is een kavel windpark ook in te passen in gebouwgebonden financiering

Netbeheerder en stroom contract moet anders

Voor de regelgeving moeten gemeentes dus niet alleen vragen om salderen, maar ook om 2 contracten voor huishoudens:
– een partij die stroom levert, voor  zover een gebruiker die niet zelf opwekt
– een partij die voor die gebruiker het net balanceert. Balanceren gebeurt niet alleen met alle kavels windpark, maar ook met grote stroom verbruikers, zoals warmtepomp en de lader van de elektrische auto.
En ook de zonnestroom inverter thuis, kan door de netbeheerder terug geregeld worden. Daarmee voorkomt die overbelasting van het lokale net. Dat terug regelen wordt dan natuurlijk zo eerlijk mogelijk verdeeld over de buurt. En indien mogelijk gaat de stroom naar een EV lader in de straat, zodat het stroom overschot niet de buurt hoeft te verlaten.

Daarvoor moeten de netbeheerders wel echt gaan innoveren, en dat zijn ze niet gewend. Hun spullen worden eens in de 50 tot 70 jaar vervangen. Dat moet nu anders, transformatorhuisjes in de buurt moeten digitaal gaan publiceren hoe veel ruimte voor stroom er nog over is. Grote stroomverbruikers en zonnestroom inverters kunnen dan naar dat signaal gaan luisteren, en zich aanpassen. Met afgesproken en transparante spelregels.

De PBL prijslijst voor CO2 reductie
Zie bovenaan hoe goedkoop dat is met een windpark en zonneweide, je krijgt gld toe als eigenaar
En ook een kolencentrale is relatief goedkoop
Onderaan staan de ingrepen bij woningen, daar is de CO2 reductie een factor 10 duurder. Dat kun je uitstellen tot een natuurlijk moment, en met salderen kunnen de bewoners toch duurzaam warm wonen, voor de helft van de kosten van aardgas

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies voor meer Klimaat Koopkracht
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Meer Klimaat Koopkracht met Salderen, is een politieke keuze

Politiek gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Politiek, gun burgers Klimaat Koopkracht met zelf duurzaam stroom opwekken.

Draagvlak voor het klimaatakkoord gaat door de portemonnee, zegt minister Wiebes. Draagvlak bij burgers dan. Met Salderen kunnen huishoudens meer klimaat Koopkracht krijgen. Belangrijk dat de politiek dat dan ook aan burgers gunt. Teken de petitie!

Wij burgers wekken dan onze eigen stroom duurzaam op, en kunnen die voor de kostprijs thuis gebruiken, dat is salderen.
’s Avonds gebruiken we de stroom die onze zonnepanelen overdag hebben opgewekt. Overdag gaat onze stroom het elektriciteitsnet in, en centrales wekken dan een beetje minder op. Zij houden de balans tussen automatisch opgewekte stroom uit windmolens en zonnepanelen, en de centrales. Als het donker is, halen we onze stroom weer van het net, en gebruiken de fossiele opwekkers de brandstof die ze overdag, door onze duurzame stroom hebben uitgespaard.
Dat is salderen, en doordat we onze stroom daardoor voor de kostprijs hebben, geeft dat meer Klimaat Koopkracht.

Zonnepanelen, zonneweides en windparken werken automatisch

Fossiele centrales moeten bediend worden, iemand koopt er brandstof voor in, en verkoopt de stroom uit de centrale aan commerciële energiebedrijven. Die verkopen het weer door, met marge, aan ons consumenten.
Zonnepanelen, zonneweides en windparken werken automatisch, daar is geen personeel voor nodig.
Die duurzame stroom heeft ook voorrang op het elektriciteitsnet.
Dus wie eigenaar is van een stukje duurzame opwek, kan zijn stroom thuis verbruiken. Zonder commerciële marge. En in principe zonder belastingen, de kostprijs van stroom uit een kavel windpark is ca 4 cent per kWh, ipv de huidige commerciële prijs 21 cent (maart 2019).

Klimaat Koopkracht door Salderen

Het prijs verschil tussen de kostprijs (4 cent per kWh) en de commerciële verkoop prijs (21 cent per kWh), nu 16 cent, is de Klimaat Koopkracht, die moet Minister Wiebes in onze portemonnee laten landen. Dat doet hij door Salderen toe te staan voor zonnepanelen op eigen dak, en kavels windpark en zonneweide, ergens in Nederland. Maar het liefst in de eigen gemeente of buurgemeente.

Trots eigen Windpark bezit maakt draagvlak zichtbaar

Zelf duurzaam stroom opwekken, gaat het goedkoopst met een kavel windpark. Elke gemeente geeft die windparken nu aan commerciële ontwikkelaars of soms een coöperatie. Maar dan hebben de eigen inwoners het nakijken, en creëert de gemeente zijn eigen weerstand.
Door bij elk windpark plan voor te schrijven dat dat al in de plan fase, inwoners de kans moeten krijgen een kavel windpark voor eigen gebruikt kopen, ontstaat trots eigen windpark bezit. Natuurlijk werkt dit ook voor zonneweides.
Zo helpt de gemeenteraad zichzelf aan draagvlak.
Maar daarvoor moeten ze wel bij de Haagse Politiek, dat Salderen regelen.
Trots eigen windpark bezit heeft Salderen nodig om burgers trots te houden.

Salderen is het recht op vrij verkeer van stroom

Het elektriciteitsnet is een soort openbare weg voor stroom, huishoudens betalen ca 60%  van het net. En net als op de gewone openbare weg, mogen burgers zich daar vrij bewegen.
Dat geldt in principe ook voor stroom. Art 95a, lid 2a van de Elektriciteitswet stelt: “Iedereen mag stroom opwekken,  samen of alleen, maar alleen voor eigen rekening en  risico, en alleen voor eigen gebruik”

Hoewel dit in de Wet staat, probeert de huidige Overheid, met instemming van de huidige politiek, burgers het voordeel van dit recht, de Klimaat Koopkracht te ontnemen.
Dat doet de overheid met extreem hoge energiebelasting. Dit zijn de tarieven, ongeveer

Huishoudens                      10 cent per kWh
Kleine MKB bedrijven ca  5 cent per kWh
Grote MKB bedrijven ca   1 cent per kWh
Grote verbruikers              0,08 cent per kWh

Salderen  voor alleen duurzame stroom maakt dit een stuk eerlijker.
Maar de overheid krijgt dan minder belasting binnen, dat kunnen ze gemakkelijk ophalen bij bedrijven. Bedrijven berekenen deze kosten natuurlijk weer door aan hun klanten, maar hebben ook een stimulans om ze te vermijden, met innovatie.

En een vliegtax van 75 EUR per ticket haalt even veel geld op, ca 4 miljard, als consumenten nu aan energiebelasting betalen.
Door salderen toe te staan, stimuleert de politiek, dat steeds meer huishoudens klimaat  koopkracht gaan pakken, en kan de energiebelasting  voor bedrijven en de vliegtax groeien om de lagere energiebelasting van huishoudens te compenseren.

Goedkope CO2 reductie is beter dan dure, ook voor consumenten

Het PBL rekende voor het klimaatakkoord uit hoeveel de CO2 reductie kost voor diverse vormen van klimaat neutraal wonen.
Het huis extreem isoleren, werkt natuurlijk, maar is ook heel duur, die CO2 reductie kost met de huidige toegepaste technieken 400 EUR per ton CO2 reductie.
Bewoners die dat overkomt, betalen jaren lang, om die dure verbouwing af te betalen.
Milieudefensie noemt dat #eerlijkOm en anderen een “eerlijke transitie”.
Maar omdat het met salderen een factor 10 goedkoper kan, een klimaatakkoord verbouwing, is de aanpak van Milieudefensie en de politiek helemaal niet eerlijk. Daar moeten we ze op aanspreken.

Met salderen levert de CO2 reductie thuis juist geld op, je woont duurzaam warm,  met de stroom van een eigen kavel windpark, en dat is ook nog de helft goedkoper dan aardgas blijven gebruiken.

De Klimaat Koopkracht tabel van PBL

Meer Klimaat Koopkracht De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is
en kies voor meer Klimaat Koopkracht
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

Maar, de VVD D66 regering wil Salderen afschaffen?

Het is onbegrijpelijk, maar VVD en D66 willen salderen afschaffen. Alsof ze alle huishoudens huisarrest willen geven, met hun zelf opgewekte duurzame stroom.
Waarschijnlijk zit het probleem bij bedrijven. Die zijn bang dat zij extra energiebelasting moeten betalen, als steeds meer huishoudens gaan Salderen. Die gaan daardoor samen minder energiebelasting betalen.
Maar juist nu zijn bedrijven in het klimaatakkoord het eens dat energiebelasting verschuift van consumenten naar bedrijven.
Zelfs politici maken zich druk over de koopkracht schade door het klimaatakkoord.
Dan is juist nu Salderen een mooi instrument voor draagvlak voor het klimaatakkoord

Met het klimaatakkoord moeten er veel windparken gebouwd worden. Die krijgen vaak buitenlandse aandeelhouders, die verdienen aan de SDE subsidie van Nederlandse burgers.
Door nu die windparken in kavels te verkopen aan huishoudens en evt MKB bedrijven, wordt die SDE subsidie overbodig, en krijgen burgers meer Klimaat Koopkracht.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , | 12 Reacties

Milieuclubs en FNV zijn zelf een probleem voor het klimaatakkoord

G20 Lets get Climate Neutral faster with smoke stack free power plants, AND preference for renewable power on the grid

Lets get Climate Neutral faster with smoke stack free power plants, AND preference for renewable power on the grid

Milieuclubs zijn het probleem bij het klimaatakkoord.  Zij en de FNV zijn na 9 maanden weggelopen uit de onderhandelingen.  Maar wat hebben ze in de 9 maanden gedaan, of niet gedaan, die milieuclubs?
Ze blokkeerden in ieder geval een belangrijke en kosteneffectieve oplossing, verplichte CO2 afvang en opslag, CCS.

Ik werk bij een industrieel bedrijf en ben lid van de vakbond. Vanuit dat perspectief zie ik wel degelijk grote mogelijkheden in het klimaatakkoord, mits de politiek zijn verantwoording neemt, in het voordeel van echte CO2 reductie en de koopkracht van burgers. De vakbond zet dan een eigen stapje voor haar leden. De milieuclubs noemen alleen maar bezwaren, maar die zijn met regelgeving zo op te lossen.
Als vakbondsman valt mij op dat het woord koopkracht, maar 1, een, keer voorkomt in de concept tekst van het klimaatakkoord.
En afspraken voor bedrijven, over het subsidiëren, faciliteren of ondersteunen, ca 200 keer.
Laat de FNV nog eens goed over nadenken over het belang van koopkracht, het klimaatakkoord is een grote kans.

Detailkennis van de energietransitie telt

In het klimaatakkoord staan 600 detail afspraken. Zo halen bedrijven hun punten binnen. En precies zo doet een vakbond dat bij CAO’s. Maar bij de energietransitie ontbreekt het de FNV duidelijk aan detail kennis. Zonder die detailkennis, kun je niet mee-onderhandelen. De FNV had die kennis zelf in huis moeten halen, maar ze koos voor de milieuclubs. Een voorbeeld:  Klimaatwetenschappers concluderen dat CCS wereldwijd nodig is, om de opwarming onder de 1,5 graad te houden. En ons eigen PBL laat zien dat juist CCS bij nieuwe kolencentrales de goedkoopste CO2 reductie oplevert.
Maar de milieuclubs wijzen CCS af, en daarmee zijn ze een blokkade voor een succesvol klimaatakkoord.

De klimaat VOC

En als de hele wereld CCS nodig heeft, is het een mooi export product. Nederlandse bedrijven die overal CO2 afvang implementeren, en met innovatie steeds goedkoper maken, brengen Nederland naar de kopgroep van CO2 reductie. Met nieuwe banen en schone lucht.
Maar de politiek moet CCS wel verplicht maken, anders blijft het op de plank liggen.
Het gevolg zal zijn dat fossiele stroom klimaat neutraal wordt, en een paar cent per kWh duurder.

Bedrijven plannen altijd

Ik werk bij een bedrijf. Als er iets moet gebeuren dat geld kost, dan maken bedrijven altijd een plan. Dus ook een CO2 reductie plan. Echter, om de controle van die plannen te versimpelen, kan de politiek vele CO2 reductiemaatregelen verplicht maken, in de Wet Milieubeheer. Standaardisatie werkt al jaren, ook bij handhaving.
Kaderleden van de vakbond zullen graag meedenken bij hun bedrijf. Bedrijf en medewerkers kunnen samen een windpark bouwen, tot wederzijds voordeel
De milieuclubs willen een CO2 tax. Maar de kosten van CO2 reductie verschillen sterk per bedrijfsproces, daarom is een keten-CO2 tax effectiever om verhuizing van CO2 intensieve bedrijfsactiviteiten te voorkomen.

De rekening van het klimaatakkoord, Salderen!

Gezien het gebrek aan aandacht voor koopkracht, hebben vooral de vakbonden hun plicht als belangenbehartiger verzaakt. Maar een mooie kans is dat nieuwe windparken en zonneweides voor 50% burgereigenaren krijgen. Met salderen erbij kan elk huishouden een kavel windpark of zonneweide kopen voor eigen gebruik. Die trotse eigenaren hebben dan stroom voor de kostprijs, ca 4 cent per kWh.
Daarmee woon je duurzaam warm voor de helft van de kosten van aardgas.
Als bedrijven dan ook nog hun eigen subsidie gaan betalen, solidair, dan komt het goed met de koopkracht.
De koopkrachteffecten van het klimaatakkoord zijn een politieke keus, let dus goed op de politici als de eerste doorrekening bekend wordt.

 

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , | Plaats een reactie

Energietransitie met positieve keuzes voor burgers versnelt aanpak klimaat

Geef burgers positieve keuzes in de energietransitie. Gun burgers salderen van de stroom uit een  eigen kavel windpark. De koopkracht versnelt de aanpak van het klimaat.

Geef burgers positieve keuzes in de energietransitie. Gun burgers salderen van de stroom uit een  eigen kavel windpark. De koopkracht versnelt de aanpak van het klimaat.

Als burgers de energietransitie van bedrijven moeten betalen, vinden ze klimaat ineens minder belangrijk, bleek uit onderzoek in opdracht van het tijdschrift Binnenlands Bestuur.
Maar waarom moeten burgers de kosten van bedrijven betalen?
Bedrijven maken meestal mooie winsten, het geld klotst tegen de plinten, o.a. door de te lage lonen, dus bedrijven kunnen best hun eigen energietransitie betalen. Verplichte investeringen leveren ook nieuwe banen op.

Een goed klimaatakkoord vereist vakmanschap
De vraag is hoe regelen we dat? En daar gaat het fout. Milieuclubs, de FNV en Linkse politieke partijen komen niet verder dan hoopvolle kreten als “eerlijke transitie” en “klimaatrechtvaardigheid”.
Daar kopen we niets voor, dat zie je bijvoorbeeld aan de stagnerende groei van de SP, en de achteruitgang van de FNV.
Vooral de FNV heeft hier veel laten liggen. In het concept klimaatakkoord staat na 9 maanden onderhandelen, slechts een, 1, keer het woord koopkracht, en 200 keer bedrijfsbelang: subsidie, ondersteuning of facilitering.
Bedrijven hebben duidelijk hun vakmensen naar de onderhandelingen gestuurd. De FNV niet.

Positieve keuzes
Om burgers in beweging te krijgen, zijn positieve keuzes nodig.
Bijvoorbeeld goedkope stroom uit een eigen kavel windpark of zonneweide. Bedrijven en hun medewerkers kunnen dat samen laten bouwen, tot wederzijds voordeel. Daarvoor moet de politiek salderen regelen, maar de FNV vraagt er niet om. En de huidige rechtse regering wil het juist afschaffen. Er is een Kamermeerderheid voor het benadelen van kiezers.
Echter, met die goedkope stroom kunnen consumenten ook goedkoop warm wonen, zonder hysterisch dure verbouwing.
Dat is duurzaam, klimaatneutraal, en de helft goedkoper dan met aardgas.

Gemiste kansen energietransitie

Politiek en milieuclubs willen kolencentrales sluiten. Echter, dat verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitse kolencentrales. En er gaan onnodig banen verloren. Burgers betalen onnodig een schadevergoeding aan de fossiele bedrijven
We hebben de techniek voor CO2 afvang, CCS, om onze eigen centrales klimaat neutraal te maken. Dat blijkt ook nog de goedkoopste vorm van echte CO2 reductie. Maar de milieuclubs willen geen CO2 afvang, ook al concluderen  klimaat wetenschappers dat dat echt overal nodig is, om de opwarming onder de 1,5 graad te houden.
CO2 afvang is nodig, en wel nu.

De Klimaat VOC
Nederland is internationaal georiënteerd. Maar het klimaat zouden we in isolatie moeten aanpakken? Met onze eigen kolencentrales als lichtend voorbeeld van CCS toepassing, kunnen bedrijven die techniek wereldwijd gaan implementeren, precies zoals klimaat wetenschappers zeggen dat nodig is. Daardoor maakt Nederland de CO2 reductie veel groter, dan alleen uitstoot in Nederland. En, ook dit genereert nieuwe banen en nieuwe waardecreatie

Oproep, handel naar de klimaatwetenschap, niet naar Putin
Maar Milieuclubs, de FNV en de politiek, maakt ons liever afhankelijk van Russisch gas.
Dit fact free gedrag, van overigens serieuze partijen, maakt de verkiezingen tot een onmogelijke keus.
Daarom mijn oproep: neem de klimaatwetenschap serieus. Die feiten gaan niet veranderen.  Kies voor echte klimaatactie, verplicht CO2 afvang voor alle grote CO2 uitstoters, inclusief kolencentrales. De Wet Milieubeheer heeft de instrumenten klaar liggen.  De partijen die dat doen, geven zichzelf en klimaatactie weer een positieve betekenis. Ze creëren nieuwe banen, nieuwe inkomens.
De fossiele stroom zal er een paar cent duurder van worden, maar wel klimaatneutraal.
En de duurzame stroom wordt dan de meest aantrekkelijk geprijste stroom, waardoor vele kiezers een positieve keus voor het klimaat krijgen. Zelf goedkoop en duurzaam stroom opwekken.

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , | Plaats een reactie

Net metering is key to social support for climate action

Professor David Smeulders is simply wrong with his approach, that stopping with natural gas for home heating, increases CO2 emission.
He seems to reject recent climate science conclusons (IPCC SR15), that CCS is required to stay below 1,5 degrees global warming. And misses the concept of net metering.

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Fragment conclusion of IPCC SR 15 report, oct 2018

This conclusion means that all fossil power plants have to become climate neutral.
Fossil power will become climate neutral, and a few cents per kWh more expensive.
At Dutch coal plants, this will be 2 to 3 cents.
These fossil power plants balance the power from renewable sources.
Because there is no cheap strorage of renewable power, other than in fossil fuels.

Net metering is key to social support for climate action

Net metering is already legally accepted and possible in the Netherlands, accepted, but politically blocked.
However, net metering is key to social support for CO2 reduction by citizens.

With net metering, and climate neutral fossil power plants, as balancing backup, homes and businesses, can heat their homes in a sustainable way, with their own, cheap renewable power. They will buy and own a lot of a wind or solar farm, and have their power at cost price, about 4 cents per kWh, because of the net metring regulations.
Cheaper than power from a fossil power plant, with CCS.
It works this way, because the grid is a shared resource, ad a public road for power.

Natural gas and power compared

10 kWh is the heat equivalent of 1 m3 natural gas
But that renewable heat costs about 40 cents, and natural gas costs about 80 cents today.
And this is without a heat pump, just a electric replacement of the gas heater in 90% of todays homes.

Homes and buildings that can work with the low temperature heat from a heat pump, eg in spring and autumn, will reduce their renewable energy consumption, because the heat pump amplifies heat energy from outside the home.
And in winter, the heatpump could be fed with stored heat from summer, from a soil based storage system,
This also reduces the load on local power networks

Stopping with natural gas at home, reduces CO2 emission

Stopping with decentral use of natural gas, is about CO2 reduction, not about sustainability. The climate problem is much more urgent than becoming a sustainable society. Keeping homes warm with renewable power from a wind farm or a large array of solar panels, eg on business buildings, is cheap. But net metering is required to get that cheap power at home.
A different approach is only replacing natural gas with hydrogen. The cheapest hydrogen is produced from  fossil fuel. But to reduce CO2 emission, the conversion proces has to be extended with mandatory CCS. This hydrogen is more expensive than staying with natural gas, but its climate neutral. And older homes do not need the extensive and expensive insulation, that heat pumps require.

Van het gas af voor 1 miljoen FNV huishoudens

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FC FNV, registreert OOR score van alle Flex werkers

FC FNV, een flex cooperatie is een nieuwe manier van organsieren en dus solidariteit creerenDe FNV kan speciaal Flex werkers helpen door een aparte Flex Coöperatie op te richten, FC FNV. De kracht ontstaat door het georganiseerd zijn, voor een zelfde doel. Daar wordt je voor bijvoorbeeld 10 EUR per jaar lid van. Je hoeft geen lid van de FNV zelf te worden. Maar daar krijg je wel allerlei diensten en cursussen aangeboden, die je bij FC FNV niet gratis krijgt.

Het belangrijkste wat FC FNV doet, is mensen helpen de OOR score van hun baan of werk te bepalen, en registreren.
OOR staat voor Overgenomen Ondernemers Risico
De OOR score per afdeling, bedrijf, periode en sector van de samenleving, of gebied van het land.
Daar kunnen we dan op gaan sturen.

Extra risico in een Flex baan, FC FNV strijd voor verbetering

Flex werkers nemen risico over van hun werkgever, en krijgen daar helaas niet voor betaald.
De OOR score van alle Flex werkers bij een bedrijf samen, solidariteit,  kan dan een rol spelen bij CAO onderhandelingen. De onderhandelaars proberen dan de OOR score omlaag te krijgen, en de beloning omhoog.
De FNV en de FC kunnen ook apart onderhandelen en actievoeren om een aparte loontoeslag voor Flex werkers in de CAO te krijgen, of een aparte belasting aftrek, vergelijkbaar met wat ZZP’ers kunnen aftrekken.

Elke Flex werker kan bij een nieuwe werkgever, vooraf kijken of zijn OOR score beter of slechter wordt. De Flex cooperatie verzamelt de arbeidsvoorwaarden en werkwijzen, waar de onzekerheid door ontstaat.
De OOR score wordt dan onderdeel van het imago van een werkgever. Wat weer een stimulans kan worden, het te verbeteren, minder risico, betere OOR score.

Bij CAO onderhandelingen kan iedereen met een vaste baan zien hoe de OOR score verandert in vergelijking met de oude CAO. En of de nieuwe CAO hen niet onnodig opzadelt met risico dat de werkgever op hen probeert af te schuiven.

Solidariteit organiseren

De Flex coöperatie FC FNV is een nieuwe vorm van het organiseren van solidariteit. Daardoor is het een bron van nieuwe kracht voor werkenden, wat de kern van het bestaan van een vakbond is.
De huidige FNV blijkt bij onderzoeken minder goed te scoren bij flex werkers dan bij mensen met een vaste baan. Los van de vraag of het flex aspect zelf daar de oorzaak van is, was dat verschil wel de aanleiding om een ander concept van organiseren te bedenken, FC FNV
Dat vormen van organiseren een drijvende kracht is voor meer welvaart voor werkenden, is een van de bevindingen van sociaal historicus Bas van Bavel in zijn boek “De onzichtbare hand” Dat boek beschrijft de opkomst en ondergang van samenlevingen met perioden van economische bloei en welke factoren aan de basis van die bloei stonden, in de afgelopen 1500 jaar.

Gepost in invloed, politiek | Getagged , , , , , , | 2 Reacties

CO2 tax adepten, klimaat is te belangrijk om aan de markt over te laten

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig. Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De Klimaatakkoord CO2 reductie prijslijst, kijk welke aanpak goedkoop is en kies die, voorlopig.
Duurzaam wordt er ook nog aantrekkelijker van

De groene elite wil een CO2 tax.
Ik ben ook groene elite, maar vind die CO2 tax geen goed plan.
Een belasting is geen garantie dat er ook maar iemand is die echt CO2 uitstoot gaat reduceren. Daarvoor zijn verplichte maatregelen nodig, zoals CO2 afvang en opslag

Argumenten die de CO2 tax adepten over het hoofd zien, of ontkennen:

– Klimaat is te belangrijk om aan de markt over te laten, gezien de milieu en klimaat reputatie van bedrijven, in de afgelopen 20 jaar. Daarom moet CO2 afvang, CCS verplicht worden.
– IPCC wetenschappers, concluderen peer reviewed, dat CCS nodig is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. (IPCC SR15 okt 2018)
– de groene elite die een CO2 tax wil, ontkent het nut, laat staan de noodzaak en urgentie van CCS (CO2 afvang en opslag)
– PBL berekende dat juist CCS bij onze kolencentrales, de goedkoopste CO2 reductie is, zie hun prijslijst hierboven
– Maar Greenpeace en de politiek sluit ze liever, ook al gaat dan de stroomproductie en onze CO2 naar Duitse kolencentrales verhuist .
– Greenpeace heeft een commercieel belang in het Duitse fossiele energiebedrijf Greenpeace Energy, omzet 111 miljoen EUR

De coalitie voert het regeerakkoord NIET uit

CO2 tax alleen heeft verplichte CCS nodig

Regeerakkoord 2017: 49% CO2 reductie. Punt   CO2 tax alleen heeft verplichte CCS nodig

– In het regeerakkoord staat ambitieus: 49% CO2 reductie
– In klimaatwet en klimaatakkoord staat 49% CO2 reductie “in Nederland”, want ze verplaatsen het naar Duitsland
Dus dit kabinet saboteert haar eigen regeerakkoord.

– Een andere regeerakkoord afspraak, het sluiten van kolencentrales in 2030, is contraproductief. Daarmee verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales.
– Aangezien er wereldwijd nog decennia steenkool gestookt wordt, (IPCC SR15)
En Nederland CCS op de plank heeft liggen, is dit een geweldige export kans.
– Daarom moeten we onze eigen
– Met heel veel extra CO2 reductie, wereldwijd, onder het motto hou Nederland boven de zeespiegelstijging. Benut onze CCS

– CCS maakt stroom een paar cent duurder, en daardoor ook duurder dan duurzaam opgewekte stroom, exclusief subsidie.
– Dus met verplichte CCS (toch nodig om het klimaat te redden) zal iedereen meer duurzaam opgewekte stroom willen, want goedkoper.

Duurzaam voordeel is beter dan een CO2 tax

De regering moet dan nog wel regelen dat elk huishouden en MKB zijn zelf opgewekte duurzame stroom kan salderen, ongeacht waar op het Nederlandse elektriciteitsnet dat kavel duurzame opwek staat. Een kavel windpark, zonneweide of bedrijfsdak met zonnepanelen, die het bedrijf zelf niet nodig heeft. Deze win win kan zelf onderdeel van de CAO zijn

Gepost in duurzaam, Geen categorie, politiek | Getagged , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Klimaatfeiten voor klimaat ontkenners, benut Salderen voor relevant klimaatakkoord

Klimaatfeiten: We worden sneller en goedkoper fossielvrij met verplicht klimaatneutrale centrales

Klimaatfeiten: We worden sneller en goedkoper fossielvrij met verplicht klimaatneutrale centrales

Klimaat ontkenners ontkennen de klimaatfeiten
Daarmee ontkennen ze het echte wetenschappelijke werk van duizenden klimaat wetenschappers. Die deden onderzoek, verzamelden data, maakten daar modellen van en deden er proeven mee, met een conclusie, klimaatfeiten. Daar maakten ze een rapport van, zodat anderen hun onderzoek kunnen overdoen, om de conclusie te controleren.
Alle onderzoek dat tot nu toe bleek te kloppen, of (nog) niet onderuit te halen was, is waar, ook voor jullie. Die klimaatfeiten zijn na te lezen in het IPCC rapport SR15

Korte samenvatting, de klimaatfeiten

De aarde warmt op, al sinds ca 200 jaar, maar de laatste 50 jaar sterker, ongeveer evenredig met de groeiende concentratie CO2 in de lucht
Die extra CO2 komt van menselijke activiteiten, vooral stoken van fossiele brandstoffen zonder CO2 afvang, CCS .
De gemiddelde globale temperatuur is nu ca 1 graad warmer dan 200 jaar geleden.
We, de mensheid, kunnen de temperatuur stijging onder de 1,5 graad houden, ALS we vanaf nu wereldwijd zo veel mogelijk CO2 afvang gaan toepassen voor alle grote CO2 uitstoters. Om op zijn minst de groei van CO2 af te remmen, en op een constant niveau te brengen en houden.
Daarna moet het overschot CO2 ook weer uit de lucht gehaald worden.
Hoe langer we, de wereld wachten met CCS, des te meer BECCS isa er nodig

Klimaatfeiten CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de bais van ht klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

CCS is verplicht voor alle grote CO2 uitstoters, dat is de conclusie van het IPCC SR15 rapport. Peer reviewed wetenschap zou de basis van het klimaatakkoord moeten zijn, maar is het helaas nog niet

Echte CO2 reductie

Daarvoor zijn een aantal technieken gevalideerd
– nieuwe bossen planten, helpt tijdelijk
– biomassa telen en opstoken in kolencentrales met CCS, dit geheel heet BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture Storage)
– Olivijn uitstrooien in vochtige gebieden, stranden en wadden
– andere landbouw vormen, waarbij meer biomassa, wortels in de bodem blijven
Vooral Olivijn uitstrooien en BECCS hebben een groot potentieel voor blijvende vastlegging van CO2, on het huidige overschot weer uit de lucht te halen.

 

Klimaatfeiten, wat gaat er nu al fout in het klimaat?

Het aanpakken van de groei van CO2 is urgent, want natuurlijke processen die de opwarming versnellen zijn al gaande.
Zoals het smelten en rotten van grote permafrost gebieden in het noorden van Rusland en Canada. Dit zou lokaal binnen de poolcirkel al extra opwarming kunnen verklaren. Zo is het bij vlagen op Spitsbergen al 20 graden warmer dan normaal, en is in de afgelopen 10 jaar het permanente ijs op de poolzee verdwenen.
Daardoor warmt de poolzee extra op. Dat leidt weer tot het ontbinden van methaan hydraten op de poolzee bodem, wat de opwarming ook versnelt. Methaan is een sterk broeikasgas
Dit zijn voorbeelden van een steeds instabieler klimaat. De verwachting is dat dit steeds erger wordt, naarmate de temperatuur hoger wordt.

CO2 reduceren is urgent, dit kunnen we doen via de politiek

Daarom is het urgent dat de CO2 uitstoot stopt en CO2 afgevangen en verwijderd wordt uit de atmosfeer.
Dus alle grote CO2 uitstoters verplicht CCS laten toepassen.
Nederland heeft die techniek, en kan hem naar andere landen exporteren.
Bijvoorbeeld
Naar Polen, zij blijven dan steenkool gebruiken, de mijnwerkers houden hun werk, maar de centrales worden klimaat neutraal
Van steenkool is ook waterstof te maken, zodat de Polen at kunnen gaan stoken, en daarmee thuis ook klimaat neutraal worden.
Dat kan net zo’n wooncomfort sprong betekenen als toen Nederland overstapte op aardgas, 50 tot 60 jaar gelden.
CCS bij kolencentrales, maakt ze ook veel schoner, wat de volksgezondheid buiten West Europa verhoogd.
We kunnen ook Duitsland helpen met hun kolencentrales.
Dan helpen we hen en ons, om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Vraag Rusland zijn aardgas om te zetten in waterstof, met CCS

West Europa kan Rusland wel vragen zijn overvloedige aardgas, al in eigen land om te zetten in waterstof gas. Natuurlijk met CCS.
Die klimaatneutrale waterstof gas is nu veel goedkoper dan waterstof gemaakt met duurzaam opgewekte stroom.
Laat die waterstof van Russisch gas maar concurreren met die uit goedkope steenkool.

Kolencentrales zijn open beter voor CO2 reductie dan dicht, door de verplichte CCS

Merk op dat het sluiten van kolencentrales hier niet bij staat, dat helpt ook niet, omdat er eerst veel meer duurzaam opgewekte stroom moet zijn.
Het sluiten van kolencentrales verplaatst de stroom productie en en CO2 uitstoot naar andere kolencentrales, bijvoorbeeld in Duitsland. Omdat er dikke kabels tussen Duitsland en Nederland lopen.
Helaas willen de huidige politici onze kolencentrales wel sluiten, sommige nu al, daarmee ontkennen zij ook de klimaatfeiten.  Vervroegd sluiten,  laat consumenten, kiezers, onnodig betalen, voor paniekvoetbal.

Verplichte CCS bij alle grote CO2 uitstoters, vooral fossiele centrales, maakt die fossiele stroom duurder dan duurzaam opgewekte stroom.
Dat heeft tot gevolg dat dan iedereen die duurzame stroom wil, en dat is dan weer een goede reden voor de bouw an meer windparken en zonneweides, voor eigen gebruik.

Klimaat ontkenners, dit zijn de klimaatfeiten

Dit zijn de feiten, van peer reviewed klimaat onderzoek
Met deze feiten moet je het doen.
Want deze feiten veranderen voorlopig niet.
Natuurlijk mag iedereen in zijn eigen fantasie leven, maar deze feiten hierboven en die in het IPCC SR15 rapport veranderen daardoor niet.

Voor Nederland is verplichte CCS bij kolencentrales verreweg de goedkoopste CO2 reductie.
Als die verplichting er is, is een KETEN CO2 tax handig, om verplaatsing naar buitenlanden, Carbon Leakage, te reduceren
Ook voor kleinere CO2 uitstoters kan een CO2 tax werken, maar verplichte CO2 reductie via de verplichte investeringen lijst van d Wet Milieubeheer, is effectiever, en stimuleert echte innovatie, en daarmee echte waarde creatie in Nederland.

Consumenten verdienen aparte aandacht, Salderen, voor maatschappelijk draagvlak

Consumenten wonen het goedkoopst duurzaam warm, met de stroom uit een eigen kavel windpark of zonneweide, dat kost hen de helft van wat aardgas NU kost.
Daarvoor moet de overheid 2 dingen doen
– Salderen van de stroom uit dat kavel windpark mogelijk maken
– Zorgen dat huishoudens de kans krijgen een eigen kavel windpark of zonneweide te kopen, precies zoals elke gemeente nu kavels bouwgrond in een nieuwe woonwijk verkoopt aan inwoners
– Dalende inkomsten van de energiebelasting van consumenten, zijn te compenseren via hogere belasting bij bedrijven.
En natuurlijk een hogere vliegtax, met 70 EUR haalt de overheid genoeg op, om alle huishouden budget neutraal te laten salderen.

Gepost in duurzaam, politiek | Getagged , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie